BINANCE:MANAUSDT.P   Decentraland / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
- Downtrend ưu tiên sell
- Giá trên EMA - 2EMA đang có chiều hướng cắt - Giá đi đều
- Đã phá fibo vp sóng giảm nhỏ
- Entry sell theo fibo - vp2 của sóng giảm
- SL - TP theo fibo tỷ lệ 1:5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.