Max0909

Matic/BTC

Giá lên
Max0909 Cập nhật   
BINANCE:MATICBTC   MATIC Network / Bitcoin
Như hình nhé
Bình luận:
Đợt xuống của Matic vừa qua giá ko thể xuyên phá vùng 200, có thể nói Matic đã tạo 2 đáy nên MATIC sẽ tâng mạnh ở thời gian tiếp theo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.