JoslynneL

18.09.22 MATIC LONG

Giá lên
BINANCE:MATICUSDT   MATIC Network / TetherUS
H2 Ch+ kê RE lệnh long
TF CE chưa có ChoCH để tìm lệnh CE nhồi long hoặc vùng short xuống
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.