BINANCE:MATICUSDT   MATIC Network / TetherUS
#MATICUSDT đang kiểm tra mức kháng cự hàng tuần
Gần đây, nó đã chứng kiến một dòng thanh khoản từ khu vực nhu cầu 0,8122, dẫn đến sự bứt phá trên các mức kháng cự. Điều này đã tạo ra một mô hình cờ đuôi nheo tăng giá bên dưới mức kháng cự hàng tuần , cho thấy khả năng giá sẽ tiếp tục tăng trong tương lai gần. Thanh khoản tại khu vực 0,8122 đã cung cấp hỗ trợ cho giá và giúp đẩy nó lên trên mức kháng cự. Đột phá này đã tạo cơ hội cho ta tham gia thị trường ở mức giá thuận lợi và có khả năng tận dụng biến động giá tăng hơn nữa.
#trade #forex

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.