dautukyluat

Cách xác thực điểm khi ngờ của giá dựa vào khối lượng

BINANCE:MATICUSDT   MATIC Network / TetherUS
Phân tích xu hướng giá dựa vào yếu tố khối lượng theo khung thời gian nhỏ hơn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.