HOSE:MBB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Theo dòng ngân hàng thì cuộc chơi đã tạm dừng lại. Sau dịch ngành ngân hàng cần hỗ trợ các doanh nghiệp, nới lỏng tín dụng... do vậy sẽ tăng trưởng chậm hơn, xu thế đi ngang trong thời gian tới. Đây cũng là tg ngành ngân hàng cần nghỉ ngơi để tích lũy cho năm tới. Cơ hội còn đó và kỳ vọng Quy I-2022 sẽ khởi sắc!MBB là ngân hàng quân đôi rất tốt!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.