HOSE:MBB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Theo dòng ngân hàng thì cuộc chơi đã tạm dừng lại. Sau dịch ngành ngân hàng cần hỗ trợ các doanh nghiệp, nới lỏng tín dụng... do vậy sẽ tăng trưởng chậm hơn, xu thế đi ngang trong thời gian tới. Đây cũng là tg ngành ngân hàng cần nghỉ ngơi để tích lũy cho năm tới. Cơ hội còn đó và kỳ vọng Quy I-2022 sẽ khởi sắc!MBB là ngân hàng quân đôi rất tốt!