HHermes

MBB với mẫu hình kinh điển AB=CD, target (3-5 tuần) 25

Giá lên
HOSE:MBB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
MBB với mẫu hình kinh điển AB=CD , target (3-5 tuần) 25, vùng bắt đáy 20 - 20.5, cắt lỗ thủng 19.8, target dự kiến 25
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.