HHermes

MBB với mẫu hình kinh điển AB=CD, target (3-5 tuần) 25

Giá lên
HOSE:MBB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
MBB với mẫu hình kinh điển AB=CD , target (3-5 tuần) 25, vùng bắt đáy 20 - 20.5, cắt lỗ thủng 19.8, target dự kiến 25