ScorkingBig

MBB - Xu hướng dài hạn theo khung tuần

Giá xuống
HOSE:MBB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
*Vì để cho dễ nhìn nên tôi đã ẩn đi Chỉ báo EMA & Bollinger phức hợp. Chỉ để lại chỉ bảo Ichimoku đã được biến hoá (thêm đám mây Tenkan và Kijun, thêm các đường 65, 129 và 234 - các trọng số của Ichi

--

Theo lý thuyết sóng Elliot thì đường giá của MBB đã đi vào sóng giảm 4, như vậy xu hướng sắp tới sẽ giảm điều chỉnh trong nhiều tuần tiếp theo

Theo lý thuyết thời gian của Ichimoku thì các trọng số 65 và 101 đã xuất hiện đều đặn từ sóng 1 đến sóng 3. Cụ thể như sau:
- Bắt đầu từ tuần 12/12/2016 cho đến tuần 19/3/2018 đường giá chạy hết sóng 1 - Đúng 65 tuần
- Sóng giảm 2 từ đỉnh sóng 1 kéo dài 104 tuần cho đến tuần 23/3/2020
- Con số 65 tuần lại xuất hiện khi đó là khoảng thời gian cần thiết để sóng 3 hoàn thành đỉnh vào tuần 28/6/2021

Như vậy dự đoán trong bối cảnh bình thường thì kết thúc sóng 4 sẽ là 101 tuần - 12/6/2023. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid sẽ còn kéo dài, cho nên dự đoán giá sẽ giảm nhanh hơn - có thể nằm ở các trọng số khác là 51 tuần, 65 tuần và 76 tuần. Nhà đầu tư nên theo dõi để có quyết định hợp lý về khoảng thời gian đầu tư cho bản thân.

Về giá đáy cuối cùng của sóng 4 tôi dựa vào 3 dữ kiện sau:
- Hỗ trợ tháng trùng với vùng giá mà đường 129 của Ichi đang chờ tới
- Sử dụng Fibo Re thì mức 0.5 cũng trùng với hỗ trợ nói trên
- Đường EMA89 cũng sắp tiến vào vùng hỗ trợ mạnh mẽ này
Do vậy giá có thể sẽ nằm quanh ngưỡng: 20.650VND/ cổ phiếu (+- 1.500VND)

* Tôi có add-on thêm các đường khác nhau nên mới đầu nhìn rất rườm rà, nhưng khi đã quen thì nó là các vùng hỗ trợ và kháng cự rất hữu hiệu trong Ichimoku

-----

Google Translate:

*For visibility, I have hidden the Complex EMA & Bollinger Indicator. Leaving only the transformed Ichimoku indicator (adding Tenkan and Kijun clouds, adding lines 65, 129 and 234 - Ichi weights

--

According to the Elliot wave theory, the price line of MBB has entered the down wave 4, so the upcoming trend will correct for the next many weeks.

According to Ichimoku's time theory, the weights 65 and 101 have appeared regularly from wave 1 to wave 3. Specifically as follows:
- From the week of December 12, 2016 until the week of March 19, 2018, the price line ran out of wave 1 - Exactly 65 weeks
- The down wave 2 from the peak of wave 1 lasted 104 weeks until the week of March 23, 2020
- The 65-week figure reappears when that's the time it takes for wave 3 to complete its peak in the week of June 28, 2021

Thus, in the normal context, the end of wave 4 will be 101 weeks - 12/6/2023. However, since the impact of the Covid epidemic will be long-lasting, it is predicted that the price will fall faster - possibly in other weights of 51 weeks, 65 weeks and 76 weeks. Investors should monitor to make a reasonable decision about the investment period for themselves.

Regarding the last bottom of wave 4, I rely on the following 3 facts:
- Monthly support coincides with the price zone where Ichi's 129 line is waiting
- Using Fibo Re, the 0.5 level also coincides with the above support
- The EMA89 is also about to enter this strong support zone
So the price may be around the threshold: 20,650VND/share (+- 1,500VND)

* I have an add-on that adds different lines so it looks cumbersome at first, but once you get used to it, it's a very effective support and resistance area in Ichimoku

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.