TrongLe

Mô hình Chiếc Hộp

Giá lên
HNX:MBG   MBG GROUP JSC
Giá đã phá vỡ mô hình chiếc hộp, giá mục tiêu 26k5
goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.