VuHungFX

Chờ hình thành tay cầm để mua

HNX:MBS   MB SECURITIES JSC
Do dịch lên ngành chứng khoán được hưởng lợi đặc biệt là các công ty chứng khoán và còn hưởng lợi đến cuối năm, thời gian này là giai đoạn điều chỉnh quan trọng, nhưng là điều chỉnh nhẹ cần tích lũy để bứt phá tiếp!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.