UPCOM:MCM   MOCCHAU DAIRY CATTLE BREEDING JOINT STOCK COMPANY
Mộc châu Milk
Năm 2020, Sữa Mộc Châu đạt hơn 2.800 tỷ đồng doanh thu, tăng 10% so với năm 2019, nhưng thấp hơn gần 3% so với kế hoạch. Tuy nhiên, lãi sau thuế của doanh nghiệp đạt 281 tỷ đồng, tăng 68% và vượt 78% kế hoạch năm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.