LeTrongHoaiNam

MCO tình hình sẽ đi ngang

Giá xuống
BINANCE:MCOBTC   None
Mình thấy con này toàn 1 phát x2, khả năng cao nó toàn bump và dump
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.