Phamdong1969

MDA có dấu hiệu tăng giá

Giá lên
BINANCE:MDABTC   None
MDA là một trong ố ít đống coin không bị ảnh hưởng của trân bão đêm ngày 24/9
Mọi tín hiệu kỹ thuật đang cho tăng giá
Vùng kháng cự của MDA là 0.000085 và 0.00010
Vùng hỗ trợ 0.000066 ( yếu )
0.000058 ( mạnh )

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.