King_Jacky

MDX - Bài tập phân tích TBT

BINANCE:MDXUSDT   MDX / TetherUS
Tìm điểm vào lệnh MDXUSDT
Bước 1: Tìm BO
Bước 2: Tìm Entry
Bước 3: Tìm SL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.