VuHungFX

Chờ tích lũy để mua

HOSE:MIG   TCT CP BAO HIEM QUAN DOI
Ngành bảo hiểm hiện nay đang rất tốt do tác động của Covid nên người dân chăm lo tới bảo hiểm sức khỏe nhiều hơn, hết tháng 9 nếu tình hình dịch bênh dc cải thiện thì Bảo hiểm là kênh đầu tư rất tốt, giai đoạn này bảo hiểm đang chững lại do giao dịch bị ảnh hưởng nó cần tích lỹ thời gian tới để bứt phá!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.