MrDonnie

MSB: Tiềm năng lâu dài

Giá lên
HOSE:MSB   NH TMCP HANG HAI VIET NAM
MSB
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) tăng vốn điều lệ thêm 3,525 tỷ đồng từ mức hiện tại lên 15,275 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
Theo MSB, mức tăng này tương đương 30% so với số vốn hiện nay của ngân hàng là 11,750 tỷ đồng. Phương án tăng vốn được chấp thuận là phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Theo đó, Ngân hàng sẽ phát hành thêm 352.5 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, nâng tổng số lượng lưu hành lên gần 1.53 tỷ cổ phiếu.
Nguồn: VietstockFinance
Có thể nhận thấy MSB đang cố gắng hướng tới chuẩn quốc tế Base II và Basel III, chính vì vậy việc tăng vốn nhằm đảm bảo được tỷ lệ an toàn về nguồn vốn và quản trị các rủi ro đi kèm trong ngành tài chính ngân hàng.
Nếu xét về khía cạnh tài chính, MSB đã đạt 95% kế hoạch lợi nhuận năm 2021, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân nâng từ 12,6% lên 20,9%, nằm trong top 3 các nhà băng niêm yết trên sàn chứng khoán khi ước tính ROAE cho cả năm (annualized ROAE). Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, MSB đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng 25% và hướng tới mục tiêu giá trị tổng tài sản đạt 190.000 tỷ đồng vào cuối năm.
Nếu xét về kỹ thuật, giá trị cổ phiếu MSB cũng tăng theo đà của ngành, không đi ngược xu hướng – tức nếu ngành có tiềm năng tăng trường ở tương lai thì MSB cũng vì thế mà sẽ tăng theo. Tương về thanh khoản và đồ thị, có thể thấy MSB luôn tạo nền trước 1 đợt tăng giá đi kèm với thanh khoản tương đối tốt. Nếu xét về khía cạnh cơ bản, tăng trường đều hàng quý, hơn nữa với năm 2021 này, MSB đã đạt 95% kế hoạch lợi nhuận, lãi ròng đạt 28%; có thể thấy nền cơ bản của MSB khá tốt. Nếu bạn là 1 nhà đầu tư giá trị, thì MSB nên là 1 mã nằm trong danh mục.
MSB
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.