Tramanh1996

CHờ mua MSB tại hỗ trợ

Giá lên
HOSE:MSB   NH TMCP HANG HAI VIET NAM
CHờ mua MSB tại hỗ trợ 26k ko mua đuổi giá hiện tại, target 34k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.