LeMinh_300QG

Xem xét chốt lời

Giá lên
HOSE:MSB   NH TMCP HANG HAI VIET NAM
Mức lợi nhuận hợp lý khoảng 30 - 40%.
Tiếp tục nắm giữ.
Kì vọng giá tiếp tục tăng để đạt mục tiêu lợi nhuận.
Sẵn sàng chia sẽ phương pháp đầu tư chứng khoán.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.