minhmango

Masan - Trên đà phục hồi

Giá lên
HOSE:MSN   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
Thị trường điều chỉnh giảm sau khi những VN-Index, VN30 kiểm định kháng cự MA20 ở phía trên tại 961 điểm và 874 điểm.Trong phiên ngày mai, thị trường với đại diện là VN-Index có thể sẽ giảm để kiểm định ngưỡng hỗ trợ MA10 tại 958 điểm. Nếu hỗ trợ này bị phá vỡ, VN-Index sẽ quay trở lại xu hướng giảm và chúng tôi sẽ xem xét việc đóng các vị thế mua thăm dò. Ngược lại, nếu VN-Index có thể vượt qua kháng cự MA20 tại 961 điểm, việc gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu ngắn hạn có thể được cân nhắc.
Sau nhịp giảm giá mạnh hơn 30% cổ phiếu Masan đang trên đà phục hồi mấy phiên gần dây, kháng cự tiếp theo cổ phiếu cần phải vượt qua là MA20 tại 58,230. Nếu qua được kháng cự này nhiều khả năng Masan sẽ có thể về được vùng giá trên 6x,000.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.