nhadautu79

MSN xuất hiện mô hình đảo chiểu

Giá lên
nhadautu79 Cập nhật   
HOSE:MSN   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
Mô hình đảo chiều ngắn hạn đã xuất hiện. HOSE:MSN
Khối ngoại quay đầu mua ròng cũng là điểm tích cực.
Giao dịch đang hoạt động:
Đã có điểm mua
Giao dịch được đóng thủ công:
Chốt lời
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.