nhadautu79

MSN xuất hiện mô hình đảo chiểu

Giá lên
HOSE:MSN   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
Mô hình đảo chiều ngắn hạn đã xuất hiện. HOSE:MSN
Khối ngoại quay đầu mua ròng cũng là điểm tích cực.
Giao dịch đang hoạt động: Đã có điểm mua
Giao dịch được đóng thủ công: Chốt lời