TNBroker

MSR đang trong 1 chu kì tăng trưởng với kì vọng giá 36.7

Giá lên
UPCOM:MSR   MASAN RESOURCES JSC
MSR đang trong 1 chu kì tăng trưởng với kì vọng giá 36.7
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.