KentDO

MWG - Tăng giá kéo dài, kỳ vọng thiếp lập các mức kháng cự mới

Giá lên
HOSE:MWG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG
Mã cổ phiếu MWG ; sàn HOSE; Thế giới di động .
Giá hiện tại 94.7; KLGD 0.94 triệu CP; Giá trị GD 88.49 tỷ .

Khuyến nghị đầu tư - Vùng giá dự báo
Chúng tôi mô tả vận động hiện tại của MWG là Tăng giá kéo dài;kỳ vọng duy trì được xu hướng tăng trong ngắn hạn ; vùng vận động giá hiện tại là An toàn; và thanh khoản đang có chiều hướng Tăng;nhà đầu tư có thể thực hiện một MUA. Chúng tôi ước tính giá mục tiêu quanh 94.81874(0.13%) trong một xu hướng tích cực và kỳ vọng giá mục tiêu 84.1(-11.19%) ; hỗ trợ mạnh tại mức giá 79.23(-16.34%) nếu trong kịch bản kém tích cực.

Thanh khoản
Thanh khoản của cổ phiếu MWG có giá trị thanh khoản bình quân 10 phiên đạt 60.96 tỷ đồng; thanh khoản tương đối cao; nhìn chung thanh khoản đang có chiều hướng Tăng.

Các mức Hỗ trợ - Kháng cự
Quan sát mức kháng cự gần nhất của MWG là 94.81874 ; chịu thêm tác động từ mức kháng cự mạnh tại **** ;chúng tôi cũng gợi ý mức hỗ trợ gần nhất nhà đầu tư có thể quan tâm tại 84.1 ; nhà đầu tư cân nhắc thêm mức hỗ trợ mạnh tại 79.23 . Một mức giá thấp tương đối theo mô hình nhà đầu tư cũng có thể xem xét mua trở lại quanh 89.

Các đánh giá từ Mô hình
Mô hình tín hiệu mua bán của chúng tôi hiện tại đã xuất hiện tín hiệu mua đối với cổ phiếu MWG . Diễn biến giá của cổ phiếu đang được đánh giá xu hướng qua các kỳ là Ngắn hạn Tăng ; Trung hạn Tăng ; Dài hạn Tăng .Chúng tôi nhận định cổ phiếu hiện tại đang vận động trong một vùng giá An toàn.
Cổ phiếu Không có rủi ro thanh toán T+2, không hạn chế các hoạt động Mua mới.

Nhận định chung
Cổ phiếu MWG duy trì xu hướng tăng giá kéo dài và kỳ vọng thiết lập các mức kháng cự mới.

KentDO - Góc nhìn Định lượng trên Thị trường Chứng khoán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.