ModernDow

Chiến lược giao dịch MWG - Ngày 16/08/2018

Giá lên
HOSE:MWG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG
* Phân tích dựa trên quan điểm hộp Darvas + kháng cư hỗ trợ *
- MWG mục tiêu ngắn hạn 125k
- Bán khi phá vỡ đường giá 110k dưới hộp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.