xuanhaimmoer

NANO/BTC - Chuẩn bị cho đợt tăng giá tiếp theo trong ngắn hạn

BINANCE:NANOBTC   None
Chúng ta có mức tăng tốt từ đáy trong thời gian qua và vùng tích lũy tốt ở đáy cuối cùng.

Hy vọng lần này NANO có thể trở tăng trưởng từ vùng này.

Mục tiêu đã có trên biểu đồ, chúc may mắn mọi người !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.