Phamdong1969

NANO 1D

Giá lên
BINANCE:NANOBTC   None
NANO trên đồ thị ngày đang cho xu hướng phục hồi.
Mục tiêu là 310 và 370STS

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.