Mrtap

NANO/BTC

BINANCE:NANOBTC   None
Chart H1 cần theo dõi thêm...
Theo mình khả năng cao giá sẽ phá đường trend line đi lên...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.