Mrtap

NANO/BTC

Giá lên
BINANCE:NANOBTC   None
Ở biểu đồ h1 sau khi phá trend line đi lên và hồi giá về đường fibo 0.236 xu hướng tiếp theo giá có thể sẽ hồi tiếp về đường 0.382 và sau đó tiếp tục tăng...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.