VanTien288

NANO/BTC on Binance

BINANCE:NANOBTC   Nano / Bitcoin
Khung 1D vẫn đang sw , a e tìm điểm vào lệnh hợp lý theo 2 vùng hỗ trợ (Lưu ý: vùng hỗ trợ 1 đã test 6 lần, như vậy nó là vùng hỗ trợ yếu), và chốt lãi từng vùng kháng cự có độ mạnh tăng dần theo màu