VanTien288

NANO/BTC on Binance

BINANCE:NANOBTC   None
Khung 1D vẫn đang sw , a e tìm điểm vào lệnh hợp lý theo 2 vùng hỗ trợ (Lưu ý: vùng hỗ trợ 1 đã test 6 lần, như vậy nó là vùng hỗ trợ yếu), và chốt lãi từng vùng kháng cự có độ mạnh tăng dần theo màu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.