dinhchien

NAS100 - Giảm theo Supertrend, Pivot & ADX 4/7/2022

Giá xuống
FX:NAS100   US 100 Cash CFD
1. HIGH/LOW PIVOT:
- Pivot Left: 10
- Pivot Right: 10
- Xu hướng tăng: Đỉnh sau cao hơn (HH) phải xuất hiện sau Đáy sau cao hơn (HL).
- Xu hướng giảm: Đáy sau thấp hơn (LL) phải xuất hiện sau Đỉnh sau thấp hơn (LH).

2. ADX INDICATOR: Xu hướng mạnh khi cả 2 khung 1g và 4g đều > 20.
- ADX smoothing: 14.
- DI length: 14.
- ADX STRONG > 20.

3. SUPERTREND INDICATOR:
- Xu hướng tăng khi giá nằm trên đường màu xanh.
-Xu hướng giảm khi giá nằm dưới đường màu đỏ.

4. OPEN POSITION RULE:
- Mua khi giá từ chối ở đường Supertrend khung thời gian hiện tại.
- Bán khi giá từ chối ở đường Supertrend khung thời gian hiện tại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.