AlphaBotSystem

📝 Using Fixed Equity Percentage VS Dollar Amount?! 💣

Đào tạo
OANDA:NAS100USD   US Nas 100
Today we are comparing fixed equity percentage vs. fixed dollar amount to show how fixed % has an edge.
The chart above should mostly be self-explanatory.

The only real note here is that while the difference can be slight in the short term, and while static dollar amount does have an advantage in some instances, over the long term the data suggests the % based method is the way to go.

Hope this helps some! :D
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.