Phamdong1969

NAS/BTC đang cho xu hướng tăng

Giá lên
BINANCE:NASBTC   None
đồ thị ngày của cặp giao dịch NAS/ BTC đang tạo một trend tăng giá hình parabol
Mô hình nay hỏng khi có giá đóng dưới 0.0000614
Kháng cự của Nas tại 0.000081 - 0.000095
Hỗ trợ tại ; 0.0000623 - 0.0000614

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.