tradinggold2019

khí thiên nhiên tăng nhẹ

Giá lên
OANDA:NATGASUSD   CFDs Khí tự nhiên
khi tăng nhẹ về lại vùng 2.300
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.