NheLong86

NAV Vói chart tương đồng với Waves

NheLong86 Cập nhật   
BINANCE:NAVBTC   None
Nav ăn tí % mọi người nhé Nhớ đặt cho mình đường rút chúc mọi người HEADSHOT thành công
Bình luận:
trong chart em vẽ hơi vội đường giá tại đỉnh sóng 1 là 457 nha mọi người
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.