Bin-LD

Tiêu đề NCASH

Mô hình W hy vọng có thể chạm target ít nhất là ở 113.