BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
mọi người có thể chia thành 2 lần gom, lần gom 1 25 % vốn còn lại, lần gom 2 có thể gom 75 %
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.