phuhavan2510

NEAR H4

phuhavan2510 Pro Cập nhật   
BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
Chú ý vùng $11 của NEAR, rất có thể còn 1 phiên điều chỉnh nữa
Bình luận: Near vấn đang target vùng $11
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.