BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
Short thôi anh em
Entry 12.7
Target: 11.8
NEAR/USDT 26/3/2022, 10:21
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.