tienminhnguyen

Lối đi nào cho NEAR

Giá lên
OKX:NEARUSDT   NEAR/Tether
Theo bạn, NEAR sẽ đi theo kênh bào gì (xanh lá, xanh dương hay đỏ)
Tôi hy vọng đi theo màu xanh lá

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.