Trader-Pro-48

NEO/BTC đang vùng mua dài hạn tốt

Giá lên
BINANCE:NEOBTC   NEO / Bitcoin
mua tại giá hiện tại chốt tại mức 1974
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.