TL free 1.0 is nice indicator.

black->blue signal mean 'buy'

and if lucky, the price return to the 'black start price'

look at the black circles that i marked.


you can find TL free. it is free indicator.
keyword is "Traffic"
full name is Traffic-Lights free
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.