xuanhaimmoer

NEO/BTC - Sự kết hợp 2 mô hình vai đầu vai và mô hình nêm tăng

BITTREX:NEOBTC   Neo / Bitcoin
Các phân tích và giải thích đã có sẵn ở trên.

Good luck every one !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.