LeTrongHoaiNam

NEO cùng bay với ETH nào

Giá lên
BINANCE:NEOBTC   NEO / Bitcoin
ETH của trung quốc dạo này yếu quá, bật được nhưng mình nghĩ nó có trend giảm dài hạn r
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.