DatTong

NEO, NEO/ DOLLAR, SELL

Giá xuống
BITFINEX:NEOUSD   NEO / Đô la Mỹ
- Cấu trúc giá hiện tại cho 1 trend xuống.
- Giá quay lại test cản, và từ chối cản
--> BÁN

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.