GKFXPrimeVN

Cơ Hội Nào cho Cổ Phiếu NETFLIX

NASDAQ:NFLX   Netflix, Inc
Hiện tại cổ phiếu NFXL đang trong vùng mô hình tạo điểm xoay quan trọng . Tại đây sẽ có 2 chiến thuật dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Khi kỳ vọng và dòng tiền bắt đầu đổ vào đầu cơ cho cổ phiếu này đón đầu cho báo cáo tài chính sắp tới.

Tìm buy 300, mục tiêu 330-350
sell khi giá phá 275, mục tiêu 250-230

Kết luận: Đây là cổ phiếu có thể thực hiện chiến thuật giao dịch tại điểm xoay rất tốt và đem lại cơ hôi lợi nhuận cao.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.