xel_arjona

What happens when high compress GAS? $NG_F $UNL $UNG $XLE $XOP

NYMEX:NG1!   Hợp đồng Tương lai Khí gas tự nhiên
Crude or GAS Need's to stabilise ratio soon...!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.