NSE:NIFTY   Chỉ số Nifty 50
With this video i am trying to analyse the NIFTY trend analysis, how the Monthly, Weekly and Daily chart looks like.
Have mentioned few things about Fibonacci too.

Please keep imp levels marked on your chart, they will help a lot in your trade decision making.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.