toansystem

NKG -28/2/22 Khuyến nghị mua

Giá lên
HOSE:NKG   CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
NKG -28/2/22 Khuyến nghị mua
buy: 42350 - 44000
stoploss: 37900
target 1: 49350
target 2: 55000
target 3: 62000

-----------------------------------------------
Note: Phân tích nhận định chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư, đi tiền thế nào là do mỗi cá nhân tự chịu tránh nhiệm sự ra quyết định trên tài sản của mình nhé. STOPLOSS dứt khoát.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.