HOSE:NKG   CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
Sau một nhịp tăng đều từ cuối tháng 7, NKG đi vào một nhịp giảm cần thiết để tạo nền cho nhịp tăng tiếp theo. Dự kiến giá sẽ tiếp tục đi xuống đến vùng hỗ trợ quanh 40 - 42 điểm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.