DuyVinhNgo

NKY bước vào chu kỳ điều chỉnh ngắn hạn theo DJI

INDEX:NKY   Chỉ số Nikkei 225
Theo PTKT TA SUMO
NKY kết thúc giai đoạn tăng ngắn hạn và bắt đầu chu kỳ điều chỉnh giảm
Chân tình!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.