dinhchien

NASDAQ - Kết hợp Stochastic & Keltner Channel 17/3/2021

Giá lên
CME_MINI:NQ1!   Hợp đồng tương lai NASDAQ 100 E-MINI
Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.